دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن تاب آوری: استقامت؛ پر طاقت بودن تاب الله علیه: هنگام طلب بخشش و آم...

ادامه مطالعه

دوباره باز خواهم گشت

دوباره باز خواهم گشت. این بار قُلکم را خواهم شکست و با تمام پولش، آن گُل سر را برای خودم خواهم ...

ادامه مطالعه

دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تزویر: ریاکاری ترک غم گرفتن: رها کردن اندوه تعبیر از آن بیرون نشد: تعبیری جز آن نداشت تأدیب...

ادامه مطالعه

رونمایی از کتاب‌های “آداب گفت و گو”، “در من کبوتری ست” و “صفدر و صفورا” مشق شب

🎓 📚🪶   همزمان با هفته گرامی‌داشت مقام معلم، از سه کتاب موسسه انتشاراتی مشق شب رونمایی...

ادامه مطالعه

دایره واژگان خود را افزایش دهید

دایره واژگان خود را افزایش دهید. این جمله‌ای بود که در معاشرت با بسیاری از مخاطبانِ نمایشگاه کتاب...

ادامه مطالعه