آموزش مهارت ارتباط موثر د ر کودکان و نوجوانان

آموزش مهارت ارتباط موثر د ر کودکان و نوجوانان توانایی برقراري ارتباط و حضور در فعالیت‌های جمعی شاید...

ادامه مطالعه

کتاب “زنان در شهر” به زودی منتشر می شود

 کتاب "زنان در شهر" به زودی منتشر می شود     شهر، شهروندی و جنسیت کتاب "زنان در شهر" به قلم آش...

ادامه مطالعه