دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن تاب آوری: استقامت؛ پر طاقت بودن تاب الله علیه: هنگام طلب بخشش و آم...

ادامه مطالعه