کارگاه “خبرنویسی موبایلی” برگزار شد

  سومین کارگاه از دور‌ه‌های آموزشی سه‌گانه مقدماتی روابط عمومی با عنوان "خبرنویسی موبایلی" ت...

ادامه مطالعه

کارگاه “خبرنویسی موبایلی” برگزار می‌شود

  سومین کارگاه از دور‌ه‌های آموزشی سه‌گانه مقدماتی روابط عمومی با عنوان "خبرنویسی موبایلی" ت...

ادامه مطالعه