انتصاب دکتر راضیه معصومی به عنوان سرپرست دفتر پایش و ارزشیابی دانشکده / قدردانی معاون آموزشی از دکتر شهناز اسماعیلی

انتصاب دکتر راضیه معصومی به عنوان سرپرست دفتر پایش و ارزشیابی دانشکده / قدردانی معاون آموزشی از دکتر...

ادامه مطالعه