️گزیده‌هایی از کلمات فارسی تحریریه مشق شب(1)

۱.افلاک: ج فلک، آسمان‌ها ۲.رزاق: روزی دهنده ۳.زهی: هنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از چیزی یا تشوی...

ادامه مطالعه