فراخوان انتشار کتاب‌های مرجع در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور فراخوانی برای تدوین دومین مجموعه کتاب‌های مرجع حوزه مدیریت و سیاست‌گذ...

ادامه مطالعه