گفتگوی سالم، اکتسابی است.

رضا هوشمند مؤلف کتاب «آداب گفتگو» در نمایشگاه کتاب تهران: گفتگوی سالم، اکتسابی است رضا هوشمند مد...

ادامه مطالعه