جشن نوروز در یونسکو و غیبت ترکیه و آذربایجان

  مرکز یونسکو در پاریس، نوروز باستانی را در هماهنگی با ایران و کشورهای حوزه نوروز به است...

ادامه مطالعه