تاریخ، ما را بعد از باران نوشت.

تاریخ، ما را بعد از باران نوشت. وقتی آخرین برگ از آخرین درخت افتاد. تاریخ، ما را درختان صبور، ...

ادامه مطالعه