تاریخ را تماشا کن

صلح اتفاق گم شده بین جنگ های بشر است. حجم از دست دادن ها، نداشتن ها، غربت و تنهایی، زحمت آوار، و...

ادامه مطالعه