🔺️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(20)

🔺️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(۲۰) ۱.آمفیزم: بیماری ناشی از تجمع بیش از حد هوا در بافت ها و اعضای ب...

ادامه مطالعه

🔺️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(۱۹)

۱.آمایش: آماده کردن ۲.آمبولی: انسداد رگ به وسیله لخته خون یا حباب هوا ۳.آمپاس: در شطرنج، مجبور کرد...

ادامه مطالعه

️گزیده‌هایی از کلمات فارسی تحریریه مشق شب(1)

۱.افلاک: ج فلک، آسمان‌ها ۲.رزاق: روزی دهنده ۳.زهی: هنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از چیزی یا تشوی...

ادامه مطالعه

🔺️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(۱۸)

۱.آلام: رنج‌ها ۲.آلاوه: شعله آتش ۳‌.آلترناتیو: راه حل ۴. آلرژی: حساسیت بیش از حد دستگاه ایم...

ادامه مطالعه

️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(۱۷)

۱.آگراندیسمان: بزرگ کردن نوشته، تصویر، یا عکس با دستگاه ۲.آگفت: بلا؛ محنت؛ آزار ۳.آگنده گوش: ب...

ادامه مطالعه