آیه‌های تا نخورده(۲)

جنگل‌های بلوط را که بخشکانی نشاء خزه‌ها آغاز می‌شود. خزه‌ها قدیمی‌ترین گیاهان روی زمین هستند. این ...

ادامه مطالعه