کتاب گفت‌و‌گو‌هایی در باب دیپلماسی توییتری ایران در برابر امریکا‌(‌در مقطع خروج امریکا از برجام 2018) منتشر شد

کتاب دیپلماسی توییتر‌ی منتشر شد کتاب گفت‌و‌گو‌هایی در باب دیپلماسی توییتری ایران در برابر امریکا ...

ادامه مطالعه