فراخوان ثبت‌نام برای دریافت کاغذ ایرانی

ناشران متقاضی خرید کاغذ داخلی با مراجعه به سامانه توزیع کاغذ درخواست خود را ثبت کنند. به گزارش خبرن...

ادامه مطالعه