کتابم را چگونه چاپ کنم؟ / مراحل و توضیحات فرآیند انتشار کتاب

این یک نمای کلی از مراحلِ اصلی انتشارِ کتاب در انتشارات مشق شب است. ۱. پیشنهاد خود را پس از مطالع...

ادامه مطالعه