کیومرث پوراحمد، کارگردان سرشناس ایرانی به زندگی خود پایان داد

من در وطنی نفسم به شماره افتاده است که هر روز مردان و زنانی بدون یادداشتِ کنار جسد بیجانشان،  راه می...

ادامه مطالعه