جایزه ادبی دوبلین ۲۰۲۳ با انتشار فهرست اولیه متشکل از نام ۷۰ کتاب داستانی کار خود را شروع کرد.

  فهرست اولیه جایزه ادبی دوبلین ۲۰۲۳ منتشر شد. حوزه: _فرهنگ و ادب _کتاب و ادبیات تاریخ انتشار...

ادامه مطالعه