دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن تاب آوری: استقامت؛ پر طاقت بودن تاب الله علیه: هنگام طلب بخشش و آم...

ادامه مطالعه

دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تزویر: ریاکاری ترک غم گرفتن: رها کردن اندوه تعبیر از آن بیرون نشد: تعبیری جز آن نداشت تأدیب...

ادامه مطالعه