چیستی تفکر انتقادی در آموزش و پرورش

جوامعی که تعلیم و تربیت آن ها گرایش به "انتقادی اندیشی" دارند، بیش از آن که برای حل مسائل خود به ا...

ادامه مطالعه

ایران و میراث یک وزارت

📍ایران و میراث یک وزارت ✍️ دکتر مرتضی نظری چیزی نزدیک به نصف قوه مجریه با حدود ۸۰۰ منطقه، ۱۰۶ ...

ادامه مطالعه