کتابداران، از مهارت تا درآمد در جهان امروز

رئیس فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری در گفت‌وگویی به موضوعات مختلف حوزه کتاب در جها...

ادامه مطالعه