اخبار کارگاه های مهارت زندگی, اخبار مشق شب, کارگاه مهارتی, گوناگون

شورای دانش‌آموزی و انتخابات آن را بهتر بشناسیم

شورای دانش آموزی چیست؟ و وظایف آن چگونه است؟

پیش از آنکه به تعریف و توضیح شورای دانش آموزی بپردازم توجه شما مخاطب و دانش آموزی که بناداری در این انتخابات شرکت کنی را به نکاتی جلب می‌کنم.

مشارکت در انتخابات و نامزد شدن یک رفتار اجتماعی است.

یکی از مهمترین شاخص‌های برخورداری از مهارت‌های زندگی ایجاد تعامل با دیگران، تقویت حس مسئولیت‌پذیری و ایجاد فضای بهتر و بیشتر برای گفت‌و‌گو با دیگران است.

از منظر “مهارت‌های ارتباطی” موضوع را هدفمندتر بررسی کنیم.

  • #رضا_هوشمند
  • مدرس_کارگاه_های_مهارت_ارتباطی، مهارت_نرم، مهارت_رهبری

 

مزایای شرکت در انتخابات شورای دانش‌آموزی به جهت تقویت و تحکیم مهارت‌های ارتباطی:

۱. ایجاد تعامل با کادر آموزشی و مدیران مدرسه و دانش آموزان، برای انجام ثبت نام و طی فرآیند آن تا تبلیغات، سخنرانی، رای گیری و اعلام نتایج آن و پس از آن

۲. تمرین و تقویت فن بیان، برخورداری از آداب سخنوری و سخنرانی

۳. تقویت احساس مسئولیت در موضوع‌های اجتماعی و شناخت مسئولیت اجتماعی

۴. تمرین مدیریت رفتار، گفتار، نوع پوشش و …

۵. تقویت حس اخلاق مدار بودن در تبلیغات و مهارت راست گویی

۶. تخریب نکردن دیگران با تقویت مهارت انسان بودن و آموختن قواعد رقابت سالم

و بسیاری مهارت‌های رفتاری و گفتاری که از زمان نام نویسی تا انتخابات و پس از آن فرصت بروز و ظهورش فراهم می‌شود.

حالا بازگردیم به شورای دانش آموزی و تعاریف و توضیحات آن

براي تحقق امر تمرکز زدايي و ايجاد محوريت براي مدرسه و هم چنين با توجه توانمندي نسل جوان‌، شوراي دانش آموزي در آئين نامه‌هاي اجرايي مدارس به عنوان يکي از ارکان مدرسه مورد توجه برنامه ريزان و سياست‌گزاران قرار گرفته است.

اهداف شورا:
به منظور مشارکت دانش‌آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشي، پرورشي، انضباطي و ايجاد ارتباط صحيح و مستقيم بين دانش آموزان و اولياي مدرسه شوراي دانش آموزي تشکيل شد. از مهمترين اهداف تفصيلي آن به شرح زير است:

تحکيم و تعميق ارزش‌ها و باورهاي ديني‌، خصوصا آموزه‌هاي سياسي و اجتماعي آن بين دانش آموزان
ارج نهادن به شخصيت و کرامت دانش آموزان و تقويت خود باوري و اعتماد به نفس در آنان
استفاده از نقطه نظرات دانش آموزان در امور مختلف مدرسه
تسهيل در حسن اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي و امور اجرايي مدارس از طريق واگذاري مسئوليت به آنان
زمينه سازي براي آموزش و ارتقاي سطح فرهنگي و اجتماعي و سياسي دانش آموزان براي حضور بهتر و موثرتر آنان در همه عرصه‌هاي اجتماع
توسعه قدرت تصميم سازي وبهبود نظام تصميم گيري از طريق مشارکت دانش‌آموزان
ايجاد بستر مناسب براي تعامل فکر و انديشه و نظرات دانش آموزان با مسئولين در فرآيند آموزش و پرورش
توسعه و تقويت فعاليت‌هاي گروهي اعم از آموزشي و پرورشي از طريق شوراي دانش‌آموزي

اصول و خط مشي شورا:
شوراهاي دانش‌آموزي يک نهاد صنفي است که به منظور مشارکت مسئوليت‌پذيري دانش آموزان در فعاليت‌هاي اعتقادي‌،علمي ،اجتماعي، فرهنگي مدرسه تشکيل مي‌شود و بايد تلاش شود که از هر اقدام جناحي و گروهي مصطلح در جامعه و هم چنين از ايجاد رقابت‌هاي ناسالم و مخرب در فعاليت‌هاي دانش آموزي پرهيز شود.
منظور از صنفي بودن دانش آموزان اين است که بايد توجه و تمرکز فعاليت‌هاي آن شورا بر امور مربوط به دانش آموزان و فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي مربوط باشد
محيط مدرسه بايد از هر گونه گرايش به گروه‌ها يا افراد خاص مبرا باشد و هر گونه استفاده از محيط و امکانات مدرسه براي تبليغ از نامزدهاي انتخاباتي و برگزاری سخنرانی به نفع یا ضد نامزدها خود‌داری شود
تمامي تصميمات شورا‌هاي دانش آموزي می‌بايد در چار چوب قوانين و مقررات آموزش و پرورش باشد و از طريق مدير مدرسه و مسئولين ذيربط پی‌گيري و دنبال مي‌شود.

شوراي دانش‌آموزي در مدارس نقش مشورتي و اجرايي دارد. در زمينه‌ی امور اجرايي ، قبل از هر اقدامي لازم است هماهنگي لازم با مدير و ساير مسئولين مدرسه به عمل آيد
شوراي دانش‌آموزي در تمامي مدارس راهنمايي و متوسطه و بيش از 60% مدارس ابتدايي در پايه چهارم و پنجم برگزار مي گردد
اين انتخابات در آخرين پنجشنبه مهر ماه با پيام وزير محترم آموزش و پرورش برگزار مي‌شود. پس از نام نويسي دانش آموزان کانديداها ، يک هفته قبل از انتخابات ، اعلام اسامي نهايي توسط مدير مدرسه با همکاري شوراي مدرسه و مربيان پرورشي براي اطلاع دانش آموزان ،انجام تبليغات به مدت 3 روز قبل از انتخابات در خصوص ديدگاه ها، نظرات و برنامه‌هاي خود از مهمترين مقدمات اين انتخابات مي‌باشد.

رعايت نکات زير در تبليغ دانش‌آموزان ضروري مي‌باشد:
ارائه ديدگاه‌ها و برنامه‌ها از طريق سخنراني در مراسم آغازين ، ميزگردها‌ي مختلف‌، تهيه تراکت‌هاي ساده و کم هزينه با هماهنگي مسئولين مدرسه
دوري از ارائه برنامه‌ها و شعارهاي خارج از اختيارات و وظايف قانوني پيش بيني شده در دستورالعمل
پرهيز از به کار گيري پوسترهاي رنگي، چاپ تقويم و ساير موارد پرهزينه

ترکيب ستاد اجرايي که توسط مدير مدرسه تعيين مي‌شود:
نفر دانش آموز غير کانديدا ، معاون فرهنگي يا مربي و معاون پرورشي مدرسه و 1 نفر از دبيران
وظيفه اين ستاد عبارت است از :
يک نفر رئيس صندوق که وظيفه تحويل صندوق ، تعرفه ها و ساير ملزومات مورد نياز و هم چنين تنظيم صورت جلسه‌ي انتخابات را به عهده دارد
يک نفر معاون ، که رئيس صندوق را در اجراي وظايف کمک مي کند
يک نفر ناظر که وظيفه نظارت بر چگونگي اجراي انتخابات را به عهده دارد
دو نفر منشي که وظيفه اخذ راي از دانش آموزان رابه عهده دارند

ترکيب اعضاي شورا :
تعداد اعضا بر حسب تعداد دانش آموزان آموزشگاه چنين است: مدارس تا 250 نفر دانش آموز 7 نفر عضو اصلي ، 250 تا 350 نفر 9 نفر عضو اصلي ، 350 به بالا 14 نفر عضو اصلي و 5 نفر علي البدل ، که از اين تعداد در اولين جلسه شورا با راي گيري بين منتخبين به عنوان مسئول ، معاون و منشي شورا تعيين مي شوند . جلسات شورا با حضور 2 سوم اعضا رسمي می‌شود.

شرايط عضويت :

حسن خلق و شهرت و مقبوليت در ميان دانش آموزان، وضعيت علمي مناسب ( متوسط و رو به بالا) ، نظم و انضباط و قانون پذيري و التزام به رعايت مقررات مدرسه
کميته‌هاي شوراي دانش آموزي:
شوراي دانش آموزي به منظور جلب مشارکت دانش آموزان در امور گوناگون مدرسه ، تقويت روحيه مسئوليت پذيري و شرکت آحاد دانش آموزان در فرايند تصميم گيري مدرسه ، کميته هاي زير را تشکيل مي‌دهد:
قرآن و معارف- فرهنگي ادبي- سياسي اجتماعي – ورزشي – علمي آموزشي -پشتيباني ( مالي -اداري) -هنري تبليغي-انضباطي -تعاون- بهداشت

هريک از اعضاي شورا مسئوليت يک يا چند کميته را به عهده خواهند داشت و اين کميته ها به منظور اجراي بهتر وظايف خود ، لازم است با ساير تشکل ها وگروه هاي دانش آموزي موجود در مدرسه هماهنگي داشته باشند

اين کميته‌ها امکان حضور آحاد دانش آموزان را در امور مختلف مدرسه با توجه به علايق و استعداد آنها فراهم مي‌نمايد و از سوي ديگر شوراي دانش آموزي مي تواند از طريق مسئولين کميته‌ها ديدگاه ها و نظرات دانش آموزان رابه شورا انتقال داده و آنها را در سطوح مختلف برنامه‌هاي مدرسه اعمال نمايد

ساختار ، تشکيلات و مقررات:

پس از تعيين مسئول هر کميته توسط اعضاي شوراي دانش‌آموزي ، موضوع هر کميته به اطلاع دانش آموزان رسانده شده و از داوطلبين عضويت در کميته‌ها ثبت نام بعمل مي‌آيد. مسئول هر کميته از بين اعضاي کميته يک نفر را به عنوان معاون و يک نفر را به عنوان منشي انتخاب مي‌کند.

مسئولين کميته‌ها موظفند گروه يا انجمن‌هاي کاري را مناسب با علايق و تعداد دانش‌آموزان عضو سازماندهي و فعال کنید.

جلسات کميته‌ها هر 15 روز يکبار تشکيل شده و در صورت نياز مي‌توانند از مسئولين مدرسه براي شرکت در جلسات خود دعوت نمايند

وظايف مسئول کميته :

تشکيل گروه يا انجمن کاري – پيش بيني جلسات گروه ها – صدور ابلاغ و معرفي سرگروه به شورا -انتقال نتيجه جلسات گروه ها به شورا و بالعکس- تامين امکانات مورد نياز گروه ها با هماهنگي شورا و تلاش در رفع نياز گروه ها – تهيه گزارش از فعاليت گروه ها و ارائه به شورا

وظايف سرگروه يا مسئول انجمن :

به منظور سازماندهي دانش آموزان با توجه به علايق و استعداد آنها در قالب کميته ها ، مسئولين کميته ها مي توانند با توجه به تعداد دانش آموزان گروه‌ها و انجمن‌هايي را راه اندازي کنید.

<هر گروه از دانش آموزان ( در يک کميته خاص ) از بين اعضاي خود يک نفر را به عنوان سرگروه معرفي مي‌نمايد. که وظايف زير را به عهده دارد:

تنظيم برنامه زماني براي فعاليت گروه
تقسيم کار بين اعضا و تشويق آنها براي انجام وظيفه – همکاري با مسئول و معاون کميته در اجراي برنامه گروه
تامين امکانات مورد نياز گروه از طريق مسئول کميته – همکاري با ساير گروه‌ها
ارزيابي عملکرد اعضاي گروه و ارائه گزارش کاري به مسئول کميته

#رضا هوشمند
#انجمن_اولیا_و_مربیان
#شورای_دانش_آموزی
#مهارت_های_ارتباطی
#مهارت
#مهارت_نرم
#مهارت_رهبری

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ یک = 6