پسرانی که با پدرانشان حرف می‌زنند، وقتی قدشان از قد بابا بلند‌تر شود، دست از شانه پدر برنمی‌دارند.

پسران روزهای نونهالی روی سینه باباهایشان اگر خوابشان ببرد، بزرگ که می‌شوند با پدرانشان قدم می‌زنند. ...

ادامه مطالعه

قصه‌گویی ایرانی ثبت ملی شد

با حضور پیشکسوتان قصه‌گویی؛ قصه‌گویی ایرانی ثبت ملی شد آئین ثبت ملی قصه‌گویی ایر...

ادامه مطالعه

دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن تاب آوری: استقامت؛ پر طاقت بودن تاب الله علیه: هنگام طلب بخشش و آم...

ادامه مطالعه

دوباره باز خواهم گشت

دوباره باز خواهم گشت. این بار قُلکم را خواهم شکست و با تمام پولش، آن گُل سر را برای خودم خواهم ...

ادامه مطالعه

دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تزویر: ریاکاری ترک غم گرفتن: رها کردن اندوه تعبیر از آن بیرون نشد: تعبیری جز آن نداشت تأدیب...

ادامه مطالعه