صفدرو صفورا

هر وقت صفدر حواسش پی یک نقطه، آن دورتر ها می رود و حرف های صفورا را نمی شنود، صفورا می رود پی بافتن...

ادامه مطالعه

کتاب گفت‌و‌گو‌هایی در باب دیپلماسی توییتری ایران در برابر امریکا‌(‌در مقطع خروج امریکا از برجام 2018) منتشر شد

کتاب دیپلماسی توییتر‌ی منتشر شد کتاب گفت‌و‌گو‌هایی در باب دیپلماسی توییتری ایران در برابر امریکا ...

ادامه مطالعه